August 2014

 1. Jadhav, P.B., Er. Senapati, A.K., Patil, N.B., Dekhane, S.S., Harad, N.B. and Patel, D.J.
  01
  0024
 2. Jadhav, P. B., Patel, D. J., Kireeti, A., Patil, N. B., Dekhane, S. S., Harad, N. B. and Jadhav, K. P.
  01
  0042
 3. Dekhane, S. S., Patel, D. J., Jadhav, P. B., Kireeti, A., Patil, N. B., Harad, N. B. and Jadhav, K. P.
  01
  0040
 4. Shekhar Goyal, Dr. Akhil Kapoor, Indra Bhadu and Rajendra Prasad Agrawal
  01
  0038
 5. Shekhar Goyal, Indra Bhadu, Dr. Akhil Kapoor and Surender Beniwal
  01
  0034
 6. Darade, M. S.
  01
  0032
 7. Ashok S. Kandhare
  01
  0031
 8. Bekir Cirak
  01
  0029
 9. Dhanesh Kumar, K. U., Sarika Desai, Siddarth shetty and Siddharth Shetty
  01
  0026
 10. Subhashchandra Rai, K. R. Bhagavan and Dhanesh Kumar
  01
  0025
 11. Fiasorgbor A. Doris and Accrachie Samuel Samed
  01
  0045